ગુરુભક્તો માટે GOLDEN CHANCE

શ્રી ગુરુ પ્રેમ શતાબ્દિ અવસરે આપના ફોનમાં આજે જ શતાબ્દિ મહોત્સવની કોલર ટ્યુન સેટ કરો...

श्री गुरु प्रेम शताब्दि महोत्सव निमित्त आपके फोनमें आज ही शताब्दि महोत्सव की कोलर ट्युन सेट करे...

Halo Halo Sau Chalo

For Caller Tune call 👇👇👇

For Airtel - 5432116737444

For Vodafone - 53710904984

For Idea - 5678910904984

For JIO